Fler vuxna men färre barn använder cykelhjälm i Västmanland

Vårens mätningar av cykelhjälmsanvändning i Västmanlands samtliga kommuner visar att 27 procent av de vuxna cyklisterna använder hjälm. Av barnen som vi har observerat använder 62 procent hjälm. Jämfört med förra året har vuxnas hjälmanvändning ökat med sex procentenheter och barnens minskat med fem procentenheter. I Västmanland observerades 3 398 vuxna och 2 299 barn (6–15 år) totalt 5 697 cyklister.

Om alla cyklister använde cykelhjälm skulle det totala antalet allvarligt skadade kunna minska med cirka fem procent och antalet omkomna med 25 procent. År 2020 omkom nationellt 18 cyklister och cirka 2 000 skadades allvarligt.

 

För ett ökat och säkrare cyklande krävs det att vi förbättrar cykelinfrastrukturen och har bättre drift och underhåll på cykelvägnätet. Och lägre hastigheter i tätort, i synnerhet där man blandar aktiva trafikanter så som cyklister och gående med motorfordonstrafik. Lägre hastigheter i våra tätorter är helt avgörande för om vi ska kunna påskynda en övergång till säkrare, renare, energieffektivare och billigare transportsätt som dessutom kan bidra till ökad fysisk aktivitet och folkhälsa. Men om cyklandet ska kunna bli säkert måste cykelhjälmsanvändningen samtidigt fortsätta öka. Cirka 80 procent av alla cyklister som skadas allvarligt gör det nämligen i en singelolycka.

 

- Det är mycket glädjande att allt fler vuxna cyklister gör vad de kan för att cykla säkrare och använder hjälm i Västmanland. Däremot är det oroande att färre barn använder hjälm, säger Elisabeth Westman projektledare på NTF Västmanland.

 

Enligt NTF:s årliga nationella cykelhjälmsmätning ökade andelen vuxna som använder cykelhjälm med tre procent till 42 procent och andelen barn med två procent till 64 procent från förra året.

 

Men det är stora regionala skillnader i användandet. I Stockholms län ligger cykelhjälmsanvändningen på cirka 70 procent både för vuxna och barn. De är en stor skillnad mot resten av landet, i synnerhet när det kommer till användningen bland vuxna. I Gävleborg, Kronoberg, Skaraborg, Uppsala län, Västmanland och Östergötland kommer man inte ens upp i 30 procents användning bland vuxna.

 

Generellt är cykelhjälmsanvändningen bättre bland barn men även här ser vi regionala skillnader i användning. I Dalarna, Halland, Jämtland, Stockholms län, Uppsala län, Göteborgsområdet, Västerbotten och Västernorrland är användningen klart över 70 procent samtidigt som den ligger på cirka 50 procent i Kronoberg, Södermanland och Värmland. 

 

- Sannolikt bidrar den upplevda risken för olyckor till en högre cykelhjälmsanvändning i Stockholm och Göteborg. Det är i första hand gruppen allvarligt skadade cyklister som skulle minska om fler använde cykelhjälm. Den absolut vanligaste olyckan bland cyklister är ju singelolyckan och det är inte farligare att cykla omkull i en storstad än någon annanstans i landet så vi borde inte se så stora regionala skillnader. Man cyklar omkull på grund av underlaget, sin egen ouppmärksamhet eller för hög fart. Fallhöjden från cykeln tillsammans med hastigheten gör att man skadar huvudet svårt när man slår i marken. Därför är cykelhjälmen lika viktig oavsett om du cyklar på landet eller i stan, avslutar Elisabeth Westman.

Fler vuxna men färre barn använder cykelhjälm i Västmanland

2021-09-22