2 av 3 vuxna cyklister struntar i cykelhjälmen!

Cyklisterna är idag den mest utsatta trafikantgruppen. Det blir allt säkrare att vara bilist i Sverige. Mycket beroende på så kallade 2+1 vägar med mittseparering och en allt intensivare utveckling av säkrare bilar. För cyklisterna har utvecklingen stått still. Trots att det idag är farligare att cykla än att köra bil använder enbart var tredje vuxen cykelhjälm.

NTF har genomfört mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändningen i landets alla kommuner under första halvan av 2013. Totalt har 95 936 cyklister och 6 460 mopedister observerats. Man kan konstatera att det är långt kvar till målet 2020 då 70 procent av cyklisterna ska använda hjälm. Idag använder 42 procent av cyklisterna cykelhjälm.
Det finns stora skillnader både geografiskt och om man tittar på ålder. I gruppen barn till och med 12 år är hjälmanvändningen 82 procent medan användningen i gruppen 13 – 15 år bara 29 procent.

Cyklisterna i Stockholms län ligger i topp med 66 procent medan Västmanland endast når upp till 29 procent.

Hjälmanvändningen bland mopedisterna ser bättre ut och där är vi inte långt ifrån målet 2020. I NTF:s mätning 2013 är användningen 96 procent och målet år 2020 ligger på 99 procent.

Varje år skadas mer än 2 500 cyklister så svårt att de måste tillbringa minst ett dygn på sjukhus. Hittills i år har 15 personer omkommit i cykelolyckor. 4 personer har omkommit i mopedolyckor under samma period.

Riksdagen beslutade 2009 om ett etappmål för trafiksäkerheten där antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med en fjärdedel fram till år 2020. Det motsvarar att max 220 personer ska dödas i vägtrafikolyckor 2020. För att nå detta mål krävs det att alla som vistas i trafiken medverkar och för cyklisterna handlar det främst om att ta på cykelhjälmen.


2013-08-29