Styrelse i NTF Västmanland

Yngve Wernersson Ordförande NTF Västmanland
 • Yngve Wernersson Ordförande NTF Västmanland
 • Tel: 070-2295253
 • Epost
Solveig Nilsson Vice ordförande NTF Västmanland
 • Solveig Nilsson Vice ordförande NTF Västmanland
 • Epost
Anders Roos Ledamot NTF Västmanland
 • Anders Roos Ledamot NTF Västmanland
 • Epost
Monica Dahlberg Ledamot NTF Västmanland
 • Monica Dahlberg Ledamot NTF Västmanland
 • Epost
Anders Wigelsbo Ledamot NTF Västmanland
 • Anders Wigelsbo Ledamot NTF Västmanland
 • Epost