Hur säkra är cykelstråken i Västerås

För att öka cyklandet och samtidigt verka för ökad säker cykling har NTF kartlagt 110 cykelstråk i 22 kommuner. I Västerås tittade vi på följande fem sträckor; Centrum-Erikslund, Centrum-Önsta Gryta, Centrum-Tunbytorp, Centrum- Sjöhagen samt Centrum-Björnön.

Med hjälp av de lokala cykelkartorna, där både sträckor och korsningar bedöms och markeras som gröna, gula och röda, får cyklisten en fingervisning om var det är säkert och var man bör vara mer uppmärksam. Förhoppningen är att kartorna även ska vara användbara för kommunen i sin planering. 

Varje år omkommer i genomsnitt 24 cyklister i trafiken och cyklister är den trafikantgrupp som står för flest allvarligt skadade i trafiken. Tre av fyra cyklister som omkommer kolliderar med ett motorfordon. Samtidigt finns det en uttalad önskan från samhället att fler ska välja cykeln som transportmedel. Ökad cykling bidrar till en bättre miljö, minskad trängsel i våra större städer och till en bättre folkhälsa. Därför är det en viktig utmaning att vida åtgärder för att även göra cyklingen säkrare.

 Cirka 95 % av de kartlagda korsningarna i Västerås är hastighetssäkrade eller delvis hastighetssäkrade. Tre cykelstråk av fem saknade helt röda sträckor och passager.

- Västerås cykelstråk är i huvudsak mycket säkra. Kommunen har i stor utsträckning separerat cykelbanor från biltrafik och byggt på ett sätt som gör att man passerar så få farliga korsningar som möjligt för att göra det attraktivt och säkert att cykla, säger Maria Zetterberg Moberg.

Cykelkartor och bedömningsunderlag återfinns här  Säkra kommunala cykelstråk

Varje år skadas ungefär 2000 cyklister allvarligt, åtta av tio i en singelolycka. Ungefär 15 procent av singelolyckorna kan relateras till vägmiljöns utformning och minst sex av tio som skadas allvarligt gör det på det kommunala vägnätet.

 - Standarden på våra cykelvägar måste bli bättre. Det är vår förhoppning att cykelkartorna ska bli ett hjälpmedel i vardagen som gör att fler cyklister i större utsträckning väljer de säkraste cykelstråken och att kommunerna engagerar sig ännu mer när de planerar för ökad och säkrare cykling, säger Maria Zetterberg Moberg.

 

 

 

Hur säkra är cykelstråken i Västerås

2018-09-28