Allt färre omkommer i trafiken

Få personer har omkommit i vägtrafiken under förra året, enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen. 190 personer har omkommit i olyckor på de svenska vägarna under 2020. Det är det lägsta antalet sedan Transportstyrelsen inledde sina mätningar i början av 50-talet.

 

Många år av systematiskt trafiksäkerhetsarbete har gett resultat. Till stor del tack vare säkrare vägar, säkrare fordon och säkrare miljö för fotgängare. Sannolikt påverkades olycksstatistiken även positivt till följd av coronapandemin.

 

Effektiva åtgärder

Bilarna har blivit säkrare med förbättrad krocksäkerhet, antisladdsystem och bältespåminnare som nu finns i flertalet fordon.

Vägarna och gator har blivit säkrare. Mycket tack vare 2+1-vägar som höjer både framkomlighet och säkerhet, fler trafiksäkerhetskameror och lägre hastighetsgränser där det är hög skaderisk.

Fotgängares säkerhet har förbättrats. Främst av att kommuner sänkt hastigheterna i tätort där det finns mycket blandtrafik och utformat gatumiljön så att fordon kör på de oskyddades villkor. Mer hastighetsäkrade passager för gång, cykel och moped, gupp och en gatuutformning som stödjer gällande hastighetsgräns.

 

Nollvisionen

Nollvisionen innebär att ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Visionen är beslutad av riksdagen och utgör grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Regeringen har satt ett nytt ambitiöst etappmål, max 133 omkomna i vägtrafiken år 2030. 

 

Fakta: Omkomna 2020

  • Av de 190 omkomna var minst 110 skyddade trafikanter, vilket innebär att de färdades i personbil, lastbil eller liknande.
  • Singelolyckor var den vanligaste olyckstypen bland omkomna bilister med 51 omkomna, följt av mötesolyckor med 39 omkomna.
  • 28 motorcyklister omkom. Det är ungefär lika många som 2019 då 29 motorcyklister omkom.
  • 14 cyklister omkom under 2020, jämfört med 17 omkomna 2019.
  • 23 fotgängare omkom efter att ha blivit påkörda av motorfordon.
  • Av de som omkom var 40 kvinnor och 150 män.
  • 55 personer var 65 år eller äldre och 15 personer var under 18 år.
  • I 15 av fallen redovisas inte de exakta omständigheterna, eftersom risken finns att enskilda personer då ska gå att identifiera.

 

Antal döda i trafiken – år för år

2020: 190.

2019: 223.

2018: 324.

2017: 252.

2016: 270.

2015: 259.

2014: 270.

2013: 260.

2012: 285.

2011: 319.

2010: 266.

2009: 358.

2008: 397.

2007: 471.

2006: 445.

 

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller på Transportstyrelsens webbplats under sidorna: Statistik över vägtrafikolyckor.

Allt färre omkommer i trafiken

2021-01-04