Viktigt att kommuner och fastighetsägare är förberedda inför första vinterhalkan

Snart är det högsäsong för den vanligaste olyckan i trafiken. I Sverige skadas årligen cirka 3000 gångtrafikanter allvarligt i fallolyckor. Fallolyckorna drabbar i hög grad kvinnor och äldre personer. Var fjärde fallolycka leder till bestående men. NTF har granskat hur väl snöröjning och halkbekämpning fungerade i 20 slumpmässigt utvalda kommuner.

 

Västerås granskades under januari till mars månad 2021. Observationerna genomfördes på 14 platser och vid fem olika tillfällen, så snöröjningen och halkbekämpningen kontrollerades vid 70 tillfällen under perioden. Statistik mellan år 2015 till 2019 visar att det inträffade 1 209 fallolyckor (74%) under vintermånaderna och 432 fallolyckor (26%) under barmarksmånaderna i Västerås.

 

Nationellt är ungefär 70 procent av de allvarligt skadade i fallolyckor kvinnor, oavsett ålder. Åldersfördelningen visar att en majoritet är 55 år och äldre, med störst andel bland 55–64 åringar, det vill säga bland de som fortfarande är yrkesverksamma.

 

  • Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna hjälpte oss att välja ut observationsplatser som är viktiga för äldres mobilitet i samhället. Vi ville ha ett nära samarbete i den här frågan eftersom det förutom att vara ett trafiksäkerhetsproblem även är en jämställdhetsfråga i samhället. För många äldre och i synnerhet äldre kvinnor kan dåligt underhåll vintertid i värsta fall innebära att man drar sig för att gå ut vilket kan leda till en långvarig och ofrivillig isolering från samhället, säger Elisabeth Westman verksamhetsansvarig för NTF Västmanland.

 

Fallolyckor kan ofta relateras till att gångtrafikanter halkat eller snubblat och tappat balansen till följd av kanter eller andra ojämnheter. Till stor del är detta orsaker som skulle kunna avhjälpas med drift- och underhållsåtgärder. Halkolyckor på is och snö inträffar från oktober till april. Två av tre allvarligt skadade gångtrafikanter skadas på grund av halt väglag.

 

  • När vi ställt samman samtliga 70 observationer från Västerås kan vi konstatera att 96 procent fick bedömningen bra halkbekämpning och 100 procent bedömdes ha bra snöröjning. Det är mycket bra men det är ändå viktigt att fortsätta prioritera gångtrafikanters säkerhet. Statistik visar att Västerås har ett stort antal personer som skadas i fallolyckor på is och snö, (se ovan). En övergripande målsättning inom Agenda 2030 är att skapa hållbara städer som erbjuder säker gångtrafik året runt och att alla studier pekar på att det dessutom är samhällsekonomiskt lönsamt. Kostnaderna för gott underhåll är nämligen mindre än de vårdkostnader som olyckorna medför, säger Elisabeth Westman.

 

Ladda ner rapporten: NTF Rapport 2021:3 Ingen ska falla 

Viktigt att kommuner och fastighetsägare är förberedda inför första vinterhalkan

2021-11-04